Planbesked för grönemad

Kiosk & Servering

Utdrag ur Miljö & Byggnadsförvaltningens yttrande:

Ansökan avser planläggning för en kioskverksamhet och
tillhörande uteservering.

En byggrätt för en kiosk på platsen är redan prövad lämplig
i gällande detaljplan. Det måste dock prövas om en större kiosk med tillhörande
servering är lämplig på platsen.

Fastigheten som har bildats för kioskändamål, Kuseröd 1:153,
är 99 kvadratmeter och den har bedömts överensstämma med gällande detaljplan.
Hela fastigheten kan nyttjas för kioskändamål, men nuvarande planbestämmelse
anger att hälften av fastigheten får bebyggas, vilket ger en byggrätt om cirka 50
kvadratmeter med en totalhöjd om 3 meter.

Sökanden önskar en större byggrätt om 100 kvadratmeter, och
en uteservering som omfattar cirka 140 kvadratmeter enligt illustrationen
tillhörande ansökan, samt att en högre byggnad ska tillåtas på platsen, fyra
meter i byggnadshöjd. Det innebär att en ombildad fastighet för kioskändamål
skulle omfatta 240 kvadratmeter, vilket kan jämföras med de 100 kvadratmeter
som fastigheten idag omfattar.

En så stor del som möjligt av naturmarken (gräsytan) ska
dock bevaras för att tillgodose intresset från boende i området att kunna
nyttja ytan för sammankomster. En verksamhet får inte vara störande för
omgivningen, men åtgärden bedöms kunna utgöra ett lämpligt inslag i det
befintliga bebyggelseområdet, utan att det blir en för stor omgivningspåverkan.
Det måste dock utredas i ett planarbete.

Åtgärden enligt ansökan bedöms i detta inledande skede inte
innebära någon betydande miljöpåverkan och det krävs inga stora investeringar
med avseende på infrastruktur. 

 För att se Planbeskedet om Kiosk & Servering i sin helhet – klicka på denna text

 

Hotell

Utdrag ur ansökan:

Everts sjöbod, Per och Lars Karlsson, fastighet Kuseröd 1:21 Grebbestad ansöker härmed om plantillstånd att uppföra boendedel, hotellrum samt frukostrum. Markerat på bifogad karta.

Syftet med denna satsning är att kunna erbjuda sällskap på upp till 30 personer övernattning.

Utdrag ur Miljö & Byggnadsförvaltningens yttrande:

Hela det tilltänkta planområdet innefattas av en strandskyddsbestämmelse. Syftet med strandskyddet ar att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor for djur- och växtlivet på land och i vatten (MB 19991808 7 kap. 13 §).

En förutsättning for exploateringen är att strandskyddet kan upphävas. Detta kan göras om särskilda skäl for detta föreligger. Planavdelningen ställer sig tveksamma till om något av de särskilda skälen går att tillämpa på det aktuella området.

Med hänvisning till ovanstående avstyrker miljö- och byggnadsförvaltningen rubricerade ansökan om planbesked.

Utdrag ur Protokollsutdrag Kommunstyrelsen möte 2016-03-09:

Kommunstyrelsen beslutar att medge planbesked for ett planområde omfattande fastigheterna Kuseröd 1:21,1:3 och 1:2.

För att se Planbeskedet om Hotell i sin helhet – klicka på denna text

seniorboende m.m.

Detta planbesked drogs tillbaka av Kommunalråd Liselotte Fröjd efter starka påtryckningar från lokalboende och övriga politiker.
Hela historien finns tillgänglig under fliken ”Historien om Grönemads Industriområde”.

Men i samband med att man gör om detaljplanen för stora delar av Grönemads friluftsområde så kan det mycket väl bli aktuellt igen.

För att läsa Planbeskedet om Seniorboende m.m. i sin helhet – klicka på denna text

I korthet:

JIBA AB (organisationsnummer 556467-71 18) inkom 2015-06-09 med en ansökan om planbesked for att ändra den gällande detaljplanen. Syftet med planändringen är att möjliggöra en bostadslägenhet och verksamheter så som hotell, restaurang, dykcenter och medicinsk mottagning.

Sökanden inkom 2019-05—21 med en komplettering som visar hur parkeringssituationen kan lösas inom området. Sökanden har 2019-06—03 meddelat att syftet med planändringen också är att möjliggöra bostäder i form av seniorboende.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att inleda ett planarbete för verksamheter men är tveksam till
lämpligheten av bostäder
.

Mark till verksamheter med ett vattennära behov är svårt att tillskapa då de ofta har behov av att vara lokaliserade på platser med starka allmänna intressen för natur- och kulturmiljövård. Idag finns det mycket få platser, som inte redan är ianspråktagna, i gällande i detaljplaner där denna typ av verksamhet är möjlig.

Idag finns det en planberedskap för minst 140 bostäder i Grebbestad. Därför bedöms inte bostäder på platsen vara ett allmänt intresse då de inte nödvändigtvis behövs för att tillgodose behovet av bostäder.