Uppdatering 2023-02-05

Vision Aktivt Grönemads målsättning är att:

  • Kommunen uppgraderar badplatsen till Kommunal badplats och tar över skötseln av hela området.
  • Att området utvecklas med ex.v. fler parkeringar,  klätterställning för barnen, utegym, fasta grillar och bänkar.
  • Vi vill se fler och bättre toaletter, gärna några i anslutning till gästhamnen. En allmän bastu hade varit att välkommet tillskott.
  • Detaljplanen för området som omfattar badplatserna, Kullgrenbryggan, industriområdet och småbåtshamnen bibehålls i sin nuvarande form. Länk till kartan här
  • Att industriområdet mellan badplatsen och småbåtshamnen nyttjas i enlighet med detaljplanens huvudsyfte d.v.s. för havsanknuten mindre industri. Länk till planbeskrivningen här
  • Att Tanums Kommun säger upp gällande tomträttsavtal för Tanum Kuseröd 1:111, som idag tillåter lyxboende i hela fastigheten, och löser in de byggnader som idag finns på tomten. Historien i sin helhet finns på fliken “Historien om Grönemads Industriområde”
    Länk till tomtkarta här
  • Att den privata tomt som idag ligger på badstranden och prickad samfälld mark i industriområdet tas bort. Dess existens berättigas enbart genom ett avtal som inte på något sätt följs. I avtalet finns två villkor: trädgården skall smälta in i omgivningen och allmänhetens tillträde får inte begränsas. Man bryter grovt mot bägge dessa villkor men det föranleder ingen åtgärd från Kommunen. Varför inte? Kommunen vägrar svara på den frågan.
(Röd text i alla texter är länkar till olika dokument. Klicka på den röda texten och dokumentet öppnas)

Vår vision är att industriområdet mellan badstranden och småbåtshamnen nyttjas i enlighet med gällande detaljplan dvs. för havsanknuten mindre industri – gärna inom området “Mat från havet”.

Det är ett område där det händer otroligt mycket spännande just nu, se information och länkar nedan.

Några av Grönemads föreningar arbetar parallellt med andra förbättringsarbeten för området, något vi är tacksamma för.
Men frågan om industriområdet mellan badplatsen och småbåtshamnen har helt förbisetts.

Och när det gäller Grönemads industriområde så är det en långdragen och tråkig historia där vi boende i Grönemad gång efter annan blivit ignorerade och överkörda av Tanums Kommun. Det som en gång började med en detaljplan med två tomter för havsanknuten småindustri har i stället blivit mer och mer privatiserat och kom till slut nästan att säljas till en privat aktör att exploatera.

Tack vare vårt engagemang backade Tanums politiker, med kommunalråd Liselotte Fröjd i spetsen, och lovade att ”göra om och göra rätt”. Det
hela har mynnat ut i att Tanums Kommun påbörjat ett nytt planarbete för hela området och inkluderar gamla kioskområdet, fårhagen (i folkmun kallad ”San”, ofta felaktigt benämnd som “Maden”), badplatsen, Kullgrensbryggan, småbåtshamnen och industriområdet.

Avsikten med denna hemsida är att bidra till den medborgardialog Tanums Kommun nyligen har startat upp. Fyra föreningar i Grönemad (Samhällsföreningen; Samfällighetsföreningen; Bryggföreningen; Hamnföreningen) har gått samman och skickat in en skrivelse med synpunkter till Tanums Kommun men även här lyser frågan om industriområdet med sin frånvaro.

Vi arbetar med att sprida information om vad som händer, vilka planbesked som getts, och vill inkludera så många som möjligt i förändringsarbetet. Din röst är viktig i detta sammanhang. Vad vill du med området? Vad kan du göra för att påverka? Jo, du kan:

Läs på, sätt dig in i situationen och diskutera med grannar och bekanta.

Adressera dina frågor och lämna dina synpunkter till Tanums Kommuns ansvariga Planeringsarkitekt Helalia Zamir.
Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta den förening där du är medlem och diskutera med styrelsen. Fråga vad de vill och hur de driver frågan. Gå på kommande årsstämmor och gör din röst hörd! Ställ krav på transparens och öppenhet i styrelsearbetet, något som helt saknas idag.

Kontakta lokala politiker, speciellt Alliansen som varit drivande i att privatisera Grönemads Industriområde (mer om det under
”Historien om Grönemads Industriområde”). Fråga dem hur de ställer sig i frågan och, framför allt, 
vad gör de i praktiken? Hittills har det bara varit Miljöpartiet och den till synes outtröttlige Michael Halvarsson som aktivt arbetat för att detaljplanen skall följas.

Vad vill du se för verksamhet i Grönemads Industriområde?

Kan man äta tång och sjöpung?

Vi vill se liv och rörelse i Grönemads Industriområde och ser gärna att det kommer in intressanta företag t.ex. sådana som går i bräschen för marin föda. Havet är ett outnyttjat skafferi och det pågår många projekt för att förnya och förädla produkter, ref. nedan urval av länkar:

Tomten Tanum Kuseröd 1:100 är en outnyttjad resurs där det tidigare varit pensionatsrörelse, café, matservering, samlings- och festlokal. Åren efter Andra Världskriget, från 1945 och framåt, benämns lokalerna som “Pensionatet i Grönemad” med servering under sommarhalvåret och samlingslokal under övrig tid. [Källa: Tanums Kommun]

Fram till planändringen 1988 var området klassat som “Småindustri & Restaurang”. I början av 80-talet hade krögarfamiljen Öster från Tanumshede planer på att etablera en restaurang här men det kom av sig. Kanske det är dags för en ny aktör? En restaurang med enbart sjömat?

Kontaktlista

Föreningar i Grönemad

Grönemads Samhällsförening:
Kenth Ekstrand, Ordförande, 0730-350 11

Grönemads Samfällighetsförening:
Jörgen Wickström, Ordförande, 0709-565 195

Kullgrenbryggan:
Torgny Bogärde, Ordförande, 0708-165 178

Grönemads Hamnföreningen:
Lars Olsson, Ordförande, 0727-364 220

Tjänstemän i Tanums Kommun

Helalia Zamir, ansvarig Planeringsarkitekt
helalia.zamir@tanum.se     0525-183 94

 

 

Moa Leidzén, Plan & Kartchef

moa.leidzen@tanum.se    0525-183 42

 

Karin Martinsson, Kommundirektör

karin.martinsson@tanum.se     0525-181 19

 

Politiker i Tanums Kommun

Moderaterna:
Liselotte Fröjd, Kommunalråd
liselotte.frojd@tanum.se     0706-091 207
Hans Schub, Gruppledare
hans.schub@tanum.se     0705-592 925

Socialdemokraterna:
Louise Thunström, Oppositionsråd
louise.thunstrom@tanum.se

Centern:
Håkan Elg, Gruppledare
hakan.elg2@tanum.se     0702-695 725

 

Sverigedemokraterna:
Christian Askros, Gruppledare
christian.askros@tanum.se

Liberalerna:
Göran Lignell, Ordförande

gl@ssmsweden.com 

Miljöpartiet:

Michael Halvarsson, Gruppledare
michael.halvarsson@tanum.se   0704-929 231

 

Vänsterpartiet:

Siv Bergström, Ordförande

siv.bergstrom@tanum.se   070 222 32 89

 

Alla ovan kontaktuppgifter är hämtade från Grönemads Samhällsförenings hemsida samt Tanums Kommuns hemsida.